Продуктите предлагани на нашия сайт притежават гаранция, отговаряща на търговските политики на производителите и действащото законодателство в страната.


Предлаганите от нас продукти са чисто нови, опаковани в оригиналната си опаковка. Пристигат при клиента с пълен комплект документи за покупка: финансов документ, доказващ покупката, стокова разписка и попълнена оригинална гаранционна карта.

Ако при получаване на продукта установите липса на гаранционна карта се свържете с нас в рамките на 48 часа след доставката. Пишете ни на имейл: flymebg@abv.bg.


Картинки по запросу връщане на стока ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

При повреда в рамките на гаранционния срок  стоката се изпраща   на  ВИ ДАН ГРУПП ЕООД за сметка на клиента. След отстраняване на повредата - се връща на клиента за сметка на ВИ ДАН ГРУПП ЕООД . Връщането и изпращането е с куриерска фирма.
Освен гаранционната карта в много случаи се изисква валиден платежет документ, за да бъде уважена гаранцията.
 Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.
НА ВСЯКА СТОКА Е УКАЗАН СРОКА НА ГАРАНЦИЯТА. ПРИ ПРОБЛЕМИ, МОЛЯ, ОБРЪЩАЙТЕ СЕ КЪМ НАС, НА ПОСОЧЕНИТЕ Е-МЕЙЛ И ТЕЛЕФОНИ В САЙТА.
 
Рекламации
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, несъответствие с обявения размер, цвят, цена или с обявената търговска марка. Моля, имайте предвид, че това е възможно само в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката и е запазен търговския вид, в който е получена, съгласно условията по чл.55 от ЗЗП. Транспротните разходи по връщане на стоката са за сметка на клиента.
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените в гаранционната карта правила.
При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: фактура и/или касова бележка, протокол и други документи (снимки), установяващи несъответствието на стоката с договореното.
Във връзка със спазването на вашите права и съблюдавайки Закона за защита на потребителите за нас е важно да знаете, че според:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да преведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, който в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1.     стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.     значимостта на несъответствието;
3.     възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1.     Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2.     Намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


https://www.kzp.bg

Комисия за защита на потребителите (лого)

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


 


До Ви Дан Групп ЕООД

София, ул.Подуево 11В

204264533

/адрес, ЕИК/


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


.......................................................... /описание на продукта/            количество............


Стоката е поръчана на ......................            Номер...................


Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

Причина на връщане....................................................................................................................


.................................................................................../Име на потребителя/


Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/


 


...................                                                                             ..................................


/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Европейски потребителски център България

http://www.ecc.bg/материали/116/проучване-за-процедурата-за-алтернативно-решаване-на-спорове.htm


 

 

Резултат с изображение за ОТКАЗ

 На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя 


В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ВИ ДАН ГРУПП ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ВИ ДАН ГРУПП ЕООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ВИ ДАН ГРУПП ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.


Транспортните разходи за връщане са за Ваша сметка. Съответно ако връщането се извършва чрез куриер, транспортните разходи сe заплащат на куриера при връщането от Вас за Ваша сметка.

Възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането, като се приспада сумата за доставката към клиента, ако е била за сметка на Ви Дан Групп ЕООД( тази сума се уточнява с длъжностното лице кое то отговоря за доставките на онлайн магазина flyme.bg/magazin/ .За да се възстанови сумата, заплатена от клиента за дадената стока е необходимо:

Всички върнати продукти  да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени от Вас, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/ електрически шокове). да е придружена с оригинал или копие на финансов документ, доказващ че е закупена от ВИ ДАН ГРУПП ЕООД. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са Ви били доставени.

Трябва да върнете продуктите в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които е доставен продукта.

В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщаш продукта, трябва да върнеш и подаръка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането.

Ако продуктът/продуктите отговарят на горепосочените условия, моля изберете начин за връщане.

Избран от вас офис.

     1.   Моля свържете се с нас на тел.+359876571514 или на имейл: flymebg@abv.bg

     2.   Попълнете формуляра за връщане на продукт.

     3.   Поставете попълнения формуляр заедно с връщания продукт/продукти в подходяща опаковка, за да не се наруши цялостта му/им.

     4.   Занесете пратката в избрания от Вас офис на куриерската фирма, от която сте получили поръчката. За адрес на получател, моля изберете адреса, който е изписан на товарителницата, с която ви е доставен продукта/продуктите.

 Онлайн решаване на спорове

Онлайн формуляр за упражняване право на отказ

Закон за защита на потребителите https://lex.bg/laws/ldoc/2135513678